До уваги акціонерів щодо проведення річних загальних зборів Товариства

10.02.15

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (надалі – Товариство,

місцезнаходження: м.Харків, вул.Вернадського, б.1. оф.280)

Наглядова рада Товариства повідомляє, що річні загальні збори Товариства відбудуться

20 березня 2015 року о 1500 за адресою: м.Харків, вул.Вернадського, б.1, оф.280. Реєстрація акціонерів відбудеться у день та за місцем проведення річних загальних зборів з 1400 до 1455 за київським часом. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину 16.03.2015 р.

Порядок денний (перелік питань, винесених на голосування):

  1. Про обрання Лічильної комісії.
  2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.
  3. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
  4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
  5. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2014 рік.
  6. Про прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізора Товариства.
  7. Про затвердження річного звіту Товариства.
  8. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 р.
  9. Про внесення змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства.
  10. Про попереднє схвалення значних правочинів.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний 2014

попередній 2013

Усього активів

17 009

17 564

Основні засоби

778

849

Довгострокові фінансові інвестиції

1 319

1 789

Запаси

22

4

Сумарна дебіторська заборгованість

12 622

12 675

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 496

2 000

Нерозподілений прибуток

17

143

Власний капітал

332

1 086

Статутний капітал

15 002

15 002

Довгострокові зобов’язання

1 135

1 033

Поточні зобов’язання

229

155

Чистий прибуток (збиток)

17

143

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7 110

7 110

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду.

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

19

22

 

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в офісі за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 9-00 до 18-00) шляхом письмового звернення до Президента Товариства Олійника Ігоря Юрійовича, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Телефон для довідок: (057) 771-01-79, 771-01-80.

Для участі в загальних зборах акціонеру Товариства необхідно мати при собі документи, що посвідчують його особу, представникам акціонерів – також довіреність на право участі у загальних зборах Товариства.

 

Голова Наглядової ради                             А.М. Дорожко