До уваги акціонерів

17.02.17

                                            ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

                        ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

                           «ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

 (код за ЄДРПОУ 24131636, місцезнаходження: м. Харків, вул. Вернадського, б. 1. оф. 280, надалі - Товариство)

Наглядова рада Товариства повідомляє, що річні загальні збори Товариства (надалі – Збори) відбудуться 24 березня 2017 року о 15-00 за адресою: м. Харків, вул. Вернадського, б. 1, оф. 280.

Реєстрація акціонерів проводиться у день та за місцем проведення Зборів з 14-00 до 14-50 за київським часом. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, а саме на 20.03.2017.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ
(крім кумулятивного голосування)

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Про обрання Лічильної комісії.

Обрати Лічильну комісію в такому складі: Шматченко Оксана Анатоліївна – голова Лічильної комісії; Степанюк Наталія Валеріївна – член Лічильної комісії.

 1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.

Обрати Дорожко А.М. Головою Зборів, Котову О.О. – секретарем Зборів.

 1. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

 1. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства.

затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

 1. Про затвердження висновку Ревізора Товариства за 2016 рік.

затвердити висновок Ревізора Товариства за 2016 р.

 1. Про прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та висновку Ревізора Товариства.

Визнати роботу органів управління та контролю Товариства за підсумками 2016 року задовільною. Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

 1. Про затвердження річного звіту Товариства.

затвердити річний фінансовий звіт Товариства та річні фінансові результати діяльності Товариства за 2016 рік.

 1. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 р.

Відрахувати до Резервного фонду Товариства 100% чистого прибутку, отриманого Товариством за 2016 рік, що складає 2,4 тис. грн. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

 1. Про обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Ревізором Товариства.

У зв’язку із закінченням терміну дії повноважень Ревізора Товариства, обраного загальними зборами акціонерів 16 березня 2012 року (Протокол № 38 від 16 березня 2012 року), обрати з 24.03.2017 Ревізором Товариства Ткачова Андрія Федоровича, згода якого отримана.

Укласти з Ревізором Товариства цивільно-правовий договір, затвердити умову цього договору, уповноважити президента Товариства Олійника Ігоря Юрійовича на підписання зазначеного договору від імені Товариства.

 1. Про внесення змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства.

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції, затвердити у запропонованій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про ревізора Товариства, а також доручити Голові зборів Товариства Дорожко Анатолію Михайловичу підписати їх від імені акціонерів Товариства.

 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

1) Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 17,0 млн. грн., що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, перестрахування, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, кредиту, і інших правових дій, пов’язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності;

2) Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Президенту Товариства Олійнику Ігорю Юрійовичу повноваження щодо підписання вказаних договорів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний 2016 рік

попередній 2015 рік

Усього активів

18333

17842

Основні засоби

644

620

Довгострокові фінансові інвестиції

1319

1319

Запаси

54

29

Сумарна дебіторська заборгованість

12643

13060

Грошові кошти та їх еквіваленти

2216

1896

Нерозподілений прибуток

2

2

Резервний капітал

350

348,7

Статутний капітал

15002

15002

Довгострокові зобов’язання

310

1543

Поточні зобов’язання

346

190

Чистий прибуток (збиток)

2

2

Середньорічна кількість акцій (шт..)

7110

7110

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

13

15

 

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в офісі за місцезнаходженням Товариства, а саме в м. Харкові по вул. Вернадського, б. 1, оф. 280 у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 9-00 до 18-00) шляхом письмового звернення до Президента Товариства Олійника Ігоря Юрійовича, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Телефон для довідок: (057) 771-01-79, 771-01-80. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, -www.iic.kharkov.ua.

Для участі в Зборах кожному акціонеру Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу, представникам акціонерів – також довіреність на право участі у Зборах.

 

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цінних паперах з депозитарною установою від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ

 

Голова Наглядової ради А. М. Дорожко