До уваги акціонерів

22.02.18

 

                                        ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

                         ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

                            «ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

(код за ЄДРПОУ 24131636,
місцезнаходження: м. Харків, вул. Вернадського, б. 1. оф. 280,
надалі - Товариство)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Наглядова рада Товариства повідомляє, що річні загальні збори Товариства (надалі – Збори) відбудуться

27 березня 2018 року о 15-00 за адресою: м. Харків, вул. Вернадського, б. 1, оф. 280.

Реєстрація акціонерів проводиться у день та за місцем проведення Зборів з 14-00 до 14-50 за київським часом. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, а саме на 22.03.2018.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів а саме на 01 лютого 2018 року – 7110 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів а саме 01 лютого 2018 року. – 7 070 шт..

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Про обрання членів Лічильної комісії.

Обрати Лічильну комісію в такому складі:

Шматченко Оксана Анатоліївна – голова Лічильної комісії;

Степанюк Наталія Валеріївна – член Лічильної комісії.

  1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2017 рік.

  1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік  та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Затвердити  заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради  Товариства за 2017 рік.

  1. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його висновку.

Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за  2017 рік.

  1. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік.

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.

  1. Про прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізора Товариства.

Визнати роботу органів управління та контролю Товариства за підсумками 2017 року задовільною.

  1. Про затвердження річного звіту Товариства.

Затвердити річний звіт Товариства та річні фінансові результати діяльності Товариства за 2017 рік.

  1. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Відрахувати до Резервного капіталу Товариства 100% чистого прибутку, отриманого Товариством за 2017 рік, що складає 8,3 тис. грн. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

  1. Про прийняття рішення про  попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів які можуть вчинятися Товариством.

 Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 17,0 млн. грн., що має право проводити Товариство, у продовж наступного звітного періоду, а саме: щодо укладення договорів страхування, перестрахування, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, кредиту, і інших правових дій, пов’язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності;

 

 

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний 2017 рік

попередній 2016 рік

Усього активів

17 576

18 161

Основні засоби (за залишковою вартістю)

16

644

Запаси

175

74

Сумарна дебіторська заборгованість

11 786

12 405

Гроші та їх еквіваленти

2 250

2 216

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

8

2

Власний капітал

15 656

15 648

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

15 002

15 002

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1 636

1 684

Поточні зобов'язання і забезпечення

284

829

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

8

2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7 110

7 110

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

1,13

0,28

 

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в офісі за місцезнаходженням Товариства, а саме в м. Харкові по вул. Вернадського, б. 1, оф. 280 у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), робочий час (з 9-00 до 18-00) та шляхом письмового звернення до Президента Товариства Олійника Ігоря Юрійовича, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Телефон для довідок: (057) 771-01-79, 771-01-80. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, www.iic.kharkov.ua. Товариство до дати проведення зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Для участі в Зборах кожному акціонеру Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу, представникам акціонерів – також довіреність на право участі у Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цінних паперах з депозитарною установою від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ

 

Повідомлення опубліковано 22.02.2018 у № 37 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

Голова Наглядової ради А. М. Дорожко