До уваги акціонерів

12.02.20

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

(код за ЄДРПОУ 24131636, місцезнаходження: м. Харків, вул. Вернадського, б. 1. оф. 280, надалі - Товариство)

Наглядова рада Товариства повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів (надалі – Збори), відбудуться

31 березня 2020 року о 15-00 за адресою: м. Харків, вул. Вернадського, б. 1, оф. 280.

Реєстрація акціонерів проводиться у день та за місцем проведення Зборів з 14-00 до 14-50 за київським часом.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, а саме на 25 березня 2020 р.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 03 лютого 2020 року – 7110 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів а саме 03 лютого 2020 року. – 7 070 шт.

 

 ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(з проектами рішень, підготовленими Наглядовою радою)

 1. Про обрання Лічильної комісії.

Обрати Лічильну комісію в такому складі:

Степанюк Наталія Валеріївна – голова Лічильної комісії; Сапогова Наталія Володимирівна- член Лічильної комісії.

 1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік.

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік.

 1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

 1. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік.

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік.

 1. Про затвердження річного звіту Товариства.

Затвердити річний звіт Товариства, зокрема, баланс та звіт про фінансові результати.

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізора.

Визнати роботу Товариства за підсумками 2019 року задовільною.

 1. Про порядок покриття збитків Товариства.

Збиток, отриманий за результатами діяльності  Товариства, покрити за рахунок  коштів резервного капіталу та прибутків майбутніх періодів.

 1. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

 1. Обрання членів Наглядової ради.

Обрати членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

 1. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Президента Товариства підписати їх від імені Зборів.

 1. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 35,0 млн. грн., що має право проводити Товариство упродовж року, а саме: щодо укладення договорів страхування, перестрахування, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, кредиту, і інших правових дій, пов’язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності.

 1. Внесення змін до Статуту Товариства, визначення уповноважених осіб на його підписання.

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут у новій редакції, уповноважити Голову та секретаря Зборів на його підписання.

 1. Внесення змін до положень про органи Товариства.

Внести зміни до положень про органи Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити ці положення у новій редакції, уповноважити Голову Зборів на їх підписання.

 1. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Кодекс у новій редакції, уповноважити Голову Зборів на його підписання.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

 

Період

 

звітний 2019 рік

попередній 2018 рік

Усього активів

52 566

18 337

Основні засоби (за залишковою вартістю)

35 079

446

Запаси

18

4

Сумарна дебіторська заборгованість

12 250

12 355

Гроші та їх еквіваленти

2 244

2 238

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(272)

(501)

Власний капітал

49 935

15 635

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

15 002

15 002

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

2 091

2 266

Поточні зобов'язання і забезпечення

540

436

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

228

(501)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7 110

7 110

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(32,07)

(70,46)

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в офісі за місцезнаходженням Товариства, а саме в м. Харкові по вул. Вернадського, б. 1, оф. 280 у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), робочий час (з 9-00 до 18-00) та шляхом письмового звернення до Президента Товариства Олійника Ігоря Юрійовича, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення.  Телефон для довідок: (057) 771-01-79, 771-01-80. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, www.iic.kharkov.ua. Товариство до дати проведення Зборів надає  письмові відповіді на  письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу  акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера),  які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного Зборів надсилається Наглядовою радою Товариства акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного.

Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення зборів.

Для участі в Зборах кожному акціонеру Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу, представникам акціонерів – також довіреність на право участі у Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

 Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цінних паперах з депозитарною

 установою від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ

 

Голова Наглядової ради                                                      А. М. Дорожко