До уваги акціонерів щодо проведення річних загальних зборів Товариства

11.02.16

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

(код за ЄДРПОУ 24131636, місцезнаходження: м. Харків, вул. Вернадського, б. 1. оф. 280, надалі - Товариство)

Наглядова рада Товариства повідомляє, що річні загальні збори Товариства (надалі – Збори) відбудуться 25 березня 2016 року о 15-00 за адресою: м. Харків, вул. Вернадського, б. 1, оф. 280.

Реєстрація акціонерів проводиться у день та за місцем проведення Збрів з 14-00 до 14-50 за київським часом. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, а саме на 21.03.2016. Перелік акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів, складено станом на 03.02.2016 р.

Порядок денний (перелік питань, винесених на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.

2. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.

3. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

5. Про затвердження висновку Ревізора Товариства за 2015 рік.

6. Про прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізора Товариства.

7. Про затвердження річного звіту Товариства.

8. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.

9. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

10. Про внесення змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Найменування показника

Період

звітний (2015 р.)

попередній (2014 р.)

Усього активів (тис. грн.)

17842

17009

Основні засоби (тис. грн.)

620

778

Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.)

1319

1319

Запаси (тис. грн.)

29

22

Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.)

13060

12622

Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)

1896

1496

Нерозподілений прибуток (тис. грн.)

2

17

Резервний капітал (тис. грн.)

348,7

332

Статутний капітал (тис. грн.)

15002

15002

Довгострокові зобов’язання (тис. грн..)

1543

1135

Поточні зобов’язання (тис. грн..)

190

229

Чистий прибуток (збиток) (тис. грн..)

2

17

Чисельність працівників (осіб)

15

19

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в офісі за місцезнаходженням Товариства, а саме в м. Харкові по вул. Вернадського, б. 1, оф. 280 у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 9-00 до 18-00) шляхом письмового звернення до Президента Товариства Олійника Ігоря Юрійовича, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Телефон для довідок: (057) 771-01-79, 771-01-80.

Для участі в Зборах кожному акціонеру Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу, представникам акціонерів – також довіреність на право участі у Зборах.

 

 

Голова Наглядової ради                                                    А. М. Дорожко